Project Description

laurenceshaw.net

laurenceshaw.netDSA_0294.jpg

laurenceshaw.netDSA_0296.jpg

laurenceshaw.netDSA_0312.jpg

laurenceshaw.netDSA_0319.jpg

laurenceshaw.netDSA_0332.jpg

laurenceshaw.netDSA_0336.jpg

laurenceshaw.netDSA_0338.jpg

laurenceshaw.netDSA_0339.jpg

laurenceshaw.netDSA_0340.jpg

laurenceshaw.netDSA_0341.jpg

laurenceshaw.netDSA_0343.jpg

laurenceshaw.netDSA_0345.jpg

laurenceshaw.netDSA_0347.jpg

laurenceshaw.netDSA_0351.jpg

laurenceshaw.netDSA_0369.jpg

laurenceshaw.netDSA_0370.jpg

laurenceshaw.netDSA_0378.jpg

laurenceshaw.netDSA_0382.jpg

laurenceshaw.netDSA_0384.jpg

laurenceshaw.netDSA_0385.jpg

laurenceshaw.netDSA_0386.jpg

laurenceshaw.netDSA_0387.jpg

laurenceshaw.netDSA_0388.jpg

laurenceshaw.netDSA_0389.jpg

laurenceshaw.netDSA_0390.jpg

laurenceshaw.netDSA_0391.jpg

laurenceshaw.netDSA_0398.jpg

laurenceshaw.netDSA_0399.jpg

laurenceshaw.netDSA_0401.jpg

laurenceshaw.netDSA_0402.jpg

laurenceshaw.netDSA_0403.jpg

laurenceshaw.netDSA_0404.jpg

laurenceshaw.netDSA_0405.jpg

laurenceshaw.netDSA_0408.jpg

laurenceshaw.netDSA_0409.jpg

laurenceshaw.netDSA_0413.jpg

laurenceshaw.netDSA_0421.jpg

2012 28th August 9:55am – 11:20am FIRST LANDING

laurenceshaw.netDSA_0675_effect.jpg

laurenceshaw.netDSA_0705.jpg

laurenceshaw.netDSA_0712.jpg

laurenceshaw.netDSA_0714.jpg

laurenceshaw.netDSA_0721.jpg

laurenceshaw.netDSA_0738.jpg

laurenceshaw.netDSA_2009.jpg

laurenceshaw.netDSA_2012.jpg

laurenceshaw.netDSA_2328.jpg

laurenceshaw.netDSA_2331.jpg

laurenceshaw.netDSA_2338.jpg

laurenceshaw.netDSA_2345.jpg

laurenceshaw.netDSA_2356.jpg

laurenceshaw.netDSA_2367.jpg

laurenceshaw.netDSA_2373.jpg

laurenceshaw.netDSA_2376.jpg

2012 Helicopter Views RNSH

laurenceshaw.netDSA_2362_wide.jpg

laurenceshaw.netDSA_5172.jpg

laurenceshaw.netDSA_5179.jpg

laurenceshaw.netDSA_5184.jpg

laurenceshaw.netDSA_5189.jpg

laurenceshaw.netDSA_5190.jpg

laurenceshaw.netDSA_5198.jpg

laurenceshaw.netDSA_5238.jpg

laurenceshaw.netDSA_5242.jpg

laurenceshaw.netDSA_5244.jpg

laurenceshaw.netDSA_5253.jpg

laurenceshaw.netDSA_5256.jpg

laurenceshaw.netDSA_5259.jpg

laurenceshaw.netDSA_5260.jpg

March 2013 Careflight Helicopter Views RNSH

laurenceshaw.netDSD_0351.jpg

laurenceshaw.netDSD_0357.jpg

July 2015 Westpac Helicopter Views RNSH